August 22, 2012

Life Memories

2011年12月

一天, 彩琳放學回家......

媽: 嘩! 乜你件雪褸和雪褲咁污穢? 你係學校點玩架?
琳: 媽咪, 你講過我可以盡情玩, 唔駛擔心啲衫褲既.
媽: ....哦.....係呀, 我而家即刻洗雪褸和雪褲呀!

No comments:

Post a Comment